Αποστολή & Όραμα
Αποστολή & Όραμα
Αποστολή & Όραμα
Αποστολή
Συμβολή στην αποκατάσταση της ισορροπίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος επιτρέποντας τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη

Η doValue παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες για τη διαχείριση πιστωτικών χαρτοφυλακίων και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, υιοθετώντας μια διακριτική, επαγγελματική, συμβιβαστική και ηθική προσέγγιση με τους οφειλέτες. Εφαρμόζοντας ένα πρωτοποριακό και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης, η doValue είναι σε θέση να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα Ενδιαφερόμενα μέρη της στη βάση ενός διαρκούς και εποικοδομητικού διαλόγου.

Αποστολή
Όραμα
Ηγετική θέση στην εξέλιξη του κλάδου παροχής πιστωτικών υπηρεσιών μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία, ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με τους πελάτες και διεύρυνση της αγοράς αναφοράς
Όραμα
Οι πελάτες μας

Τράπεζες  

Μέσα από μακροπρόθεσμες συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν τη διαχείριση μελλοντικών ροών ΜΕX, η doValue υποστηρίζει τα κορυφαία ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού τους και να επιταχύνουν τη διαδικασία ελαχιστοποίησης των κινδύνων που υπάρχουν.

Εξειδικευμένοι επενδυτές  

Η doValue υποστηρίζει κορυφαίους διεθνείς επενδυτές οι οποίοι εξειδικεύονται στα μη αποδοτικά στοιχεία ενεργητικού. Η εταιρεία τους βοηθά να πετύχουν τους στόχους τους μέσα από την προσφορά ενός πλήρους χαρτοφυλακίου υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων, ξεκινώντας από το στάδιο της δέουσας επιμέλειας και της αναδιάρθρωσης.

Οι πελάτες μας

Διαχειριζόμαστε όλα τα χαρτοφυλάκια με αίσθημα ευθύνης, στοχεύοντας στην επίλυση προβλημάτων. Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προωθούμε τη σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας.

Υπεύθυνη διαχείριση

Διαχειριζόμαστε όλα τα ζητήματα με αίσθημα ευθύνης, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναζητούμε εξωδικαστικούς διακανονισμούς για την αναδιάρθρωση χρεών με φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Βιώσιμες λύσεις

Στην doValue Cyprus είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην αρχή της διαφάνειας και επομένως παρέχουμε λεπτομερή πληροφόρηση στα εκάστοτε ενδιαφερόμενα μέρη. Προτείνουμε βιώσιμες λύσεις και προσφέρουμε επιλογές που επιτρέπουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Βελτιστοποίηση αποδόσεων

Αξιοποιούμε τις γνώσεις, τις υποδομές, τα συστήματα και το προσωπικό του οργανισμού μας, ώστε να πετύχουμε τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις των χαρτοφυλακίων που διαχειριζόμαστε.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τον οργανισμό μας, μάς επιτρέπει να κτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές και τους εταίρους μας.

Συνεχής πρόοδος

Βασιζόμενοι σε καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, επιδιώκουμε τη συνεχή πρόοδο του οργανισμού. Μέσα από τις σταθερές συνεργασίες που έχουμε συνάψει τα τελευταία χρόνια, έχουμε αποκομίσει υψηλών προδιαγραφών τεχνογνωσία, γνώσεις και εμπειρία. Αυτό μας δίνει τη ικανότητα να προβλέπουμε την αλλαγή, να προσαρμοζόμαστε στις καινούριες καταστάσεις και να εφαρμόζουμε νέες πρακτικές με στόχο την επίτευξη ενός λιτού μοντέλου λειτουργίας.

Για μια υγιή κυπριακή οικονομία

Η doValue Cyprus συμβάλλει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ενώ μέσα από την ηγετική της θέση δημιουργεί σημαντικές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.