Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Ο Όμιλος doValue παρέχει στις τράπεζες και τους επενδυτές ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων, με τρόπο που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη των δανειοληπτών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εταιρεία διαχειρίζεται όλα τα είδη απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και όλα τα επίπεδα καθυστέρησης, με γνώμονα τους σκοπούς διαχείρισης και τους επιχειρηματικούς μας στόχους.